Bảng giá đất thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang năm 2020 - 2024 nằm trong Bảng giá đất An Giang mới nhất theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó quy định khung giá đất áp dụng tại các khu vực thuộc thành phố Châu Đốc, An Giang.

Giá đất thành phố Châu Đốc

Giá đất thành phố Châu Đốc cập nhật mới nhất theo khung giá đất giai đoạn 2020 - 2024 đối với loại đất: đất ở đô thị, đất ở nông thôn và các loại đất nông nghiệp tại 5 phường: Châu Phú A, Châu Phú B, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Nguơn và 2 xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Tế.


Giá đất Châu Đốc cập nhật bởi Đất Nền An Giang.