Giá đất Tân Châu bắt đầu có những tín hiệu tăng trưởng trong năm qua

Bảng giá đất thị xã Tân Châu mới nhất trong khung giá đất An Giang mới nhất theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó quy định khung giá đất áp dụng tại các khu vực địa bàn thuộc thị xã Tân Châu, An Giang.

Giá đất Tân Châu bắt đầu có những tín hiệu tăng trưởng trong năm qua
Giá đất Tân Châu bắt đầu có những tín hiệu tăng trưởng trong năm qua do đô thị hoá

Giá đất huyện Tân Châu

Giá đất thị xã Tân Châu cập nhật mới nhất theo khung giá đất An Giang giai đoạn năm 2020 - 2024 đối với loại đất: đất ở đô thị, đất ở nông thôn và các loại đất nông nghiệp tại các phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Sơn, Long Phú, Long An, Phú Vĩnh, Châu Phong, Tân An, Vĩnh Xương và tại 4 xã: Lê Chánh, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, Phú Lộc.

 

Giá đất Tân Châu cập nhật bởi Đất Nền An Giang